پیدا

یک خاطره و دیالوگ درباره اتم

درخواست حذف اطلاعات

یک خاطره و دیالوگ درباره اتم موضوع : مقاله inshareعلی شیرزاد، فریاد ، پانزدهم می ۲۰۱۸:… سئوال اینه مگه ومذاکره طناب دارنبود پس چی شد الان خواهان لغو ان هستی طبق گفته خودت بزارطناب دارخفه اش کنه چرا خواهان بازشدن طناب دارهستی واقعیت اینه که رجوی فقط جفنگیات میبافد نه اینکه تحلیل درستی ازاوضاع داشته باشد دراین تحلیل یک بعدی عملکرد منطقه ای درنظرگرفته نمیشد که همانموقع روی ان انگشت …