پیدا

مجاهدینِ جولیانی و سواستفاده از دغدغه های ترامپ

درخواست حذف اطلاعات

مجاهدینِ جولیانی و سواستفاده از دغدغه های ترامپموضوع : مقالهمبلغ سرشناس مجاهدین خلق ، رودی جولیانی روز شنبه ( پنجم می) ادعا کرد که ترامپ با پیگیری تغییر رژیم در ایران موافق است : رودی جولیانی روز شنبه برای تغییر رژیم در ایران تکاپوی بسیاری کرد و گفت که دانلد ترامپ نیز به همان اندازه که ما به تغییر رژیم متعهد هستیم ، به تغییر رژیم متعهد است .