پیدا

شعار در اشرف ۳ در آلبانی: ترامپ بولتون جولیانی زدن استارت سرنگونی!!ا

درخواست حذف اطلاعات

شعار در اشرف ۳ در آلبانی: ترامپ بولتون جولیانی زدن استارت سرنگونی!!ا موضوع : مقاله inshareعیسی آزاده، پیوند رهایی، دوازدهم می ۲۰۱۸:… رقه افراد را جمع کرده بود که سخنرانی ترامپ را ببینند و از قبل یک سری شعار هم آماده کرده بود که افراد بصورت جمعی شعار بدهند و آنرا برای آقای بولتون و جولیانی و سایر اربابانشان بفرستند. شعارها از این قبیل بوده است: ترامپ ترامپ متشکریم، بولتون بولتون متشکریم، جولیانی جولیانی متشکریم، ترامپ بولتون جولیانی زدن استارت سرنگونی!! …