پیدا

دل درد و نگرانی مریم قجر از ملاقات خارجه ایران با خارجه عربستان

درخواست حذف اطلاعات

دل درد و نگرانی مریم قجر از ملاقات خارجه ایران با خارجه عربستانموضوع : مقالهفرقه رجوی بعد از این که بزرگترین حامی خودش را در عراق که صدام بود از دست داد سپس به طور مستقیم به عربستان متوسل شد در این رابطه همواره تلاش کرد تا روابط ایران با عربستان به سردی بگراید در این رابطه تا حدودی موفق هم بود ،